HYMN 144


d:r:m:r:d:l:s:d:- (FE 162) d:r:d:r:m:r:‐
“E ma yin Oluwa” - Ps. 111:1 

Tune E ti gbo orin ile Wura na.1. E Fi Ope fun Olorun wa, 

   Enyin Egbe Serafu

   Fun ore Re ti o yi wa ka

   O ngbe wa leke ota.

Egbe: Isoji aiyeraiye mbo wa 

      Jesu se wa ye f ’ojo na

      K’a le jo korin Halleluyah 

      S’Olorun metalokan.


2. Larin ota, larin elegan

   L’ awa nrin lojojumo 

   Sugbon Jesu, ko je ka subu 

   Ko si je k’ota yo wa.

Egbe: Isoji aiyeraiye mbo wa...


3. Opolopo ti f ’ile bora 

   Nwon ti di eni ‘gbagbe 

   Nitorina Egbe Serafu 

   E f’ope f’Olorun wa.

Egbe: Isoji aiyeraiye mbo wa...


4. Gbogbo enyin egbe Serafu 

   Lati ilu gbogbo wa;

   A si ki nyin e ku iyedun 

   Jesu yio s’ amona wa. 

Egbe: Isoji aiyeraiye mbo wa...


5. Egbe Seraf’ j'egbe Kekere, 

   Gegebi Nasareti
 
   Ola si nwi fun won bayi pe, 

   Egbe Serafu ha da?

Egbe: Isoji aiyeraiye mbo wa...


6. Ohun rere kan ha le jade 

   Lati Nasareti wa?

   Sugbon Jesu nwi fun O loni 

   Wipe jade ko wa wo.

Egbe: Isoji aiyeraiye mbo wa...


7. E f’ogo fun Baba wa l’oke

   E tun f’ogo fun Omo

   E si f’ogo fun Emi Mimo
 
   Ologo Metalokan.

Egbe: Isoji aiyeraiye mbo wa 

      Jesu se wa ye f ’ojo na

      K’a le jo korin Halleluyah 

      S’Olorun metalokan. Amin

English »

Update Hymn