HYMN 145

H.C. 210 7s (FE 163) 
Tune Krist’Oluwa ji loni
"lwo ti o joko Iarin awon Kerubu 
tan imole jade” - Ps.80:11. Ojo nla l’ojo oni, 

   Kabiyesile f 'Oba Kerubu 

   Gbogbo eda jade wa, 

   Kabiyesile f’Oba Kerubu 

   Ogun orun, e ho ye,

   Kabiyesile f 'Oba Kerubu 

   Eni nla l’o gb’ode kan 

   Kabiyesile f’Oba Kerubu.


2. Ar’aiye at'ara orun 

   Kabiyesile f’Oba Kerubu 

   E mu harpu orin ‘yin 

   Kabiyesile f‘Oba Kerubu 

   K'a jumo ko orin na 

   Kabiyesile f ’Oba Kerubu 

   Ogun orun lo nho ye, 

   Kabiyesile f 'Oba Kerubu.


3. Emi esu E parada 

   Kabiyesile f‘Oba Kerubu 

   Aje, Oso, k'o ma ri wa 

   Kabiycsile f‘Oba Kerubu 

   Ota Olodumare 

   Kabiyesile f‘Oba Kerubu 

   Ogun Maikieli ti bori 

   Kabiyesile f’Oba Kerubu.


4. Eniti ko ni k'o wi o 

   Kabiyesile f ’Oba Kerubu 

   Agbara Metalokan 

   Kabiyesile f ’Oba Kerubu 

   Gbogbo aini yio kuro 

   Kabiyesile f ’Oba Kerubu 

   Eniti ko bi a bi ‘mo 

   Kab‘yesile f'Oba Kerubu.


5. Gbogbo Egbe Serafu 

   Kabiycsile f‘Oba Kerubu 

   Ma banuje, ma beru 

   Kabiyesile f'Oba Kerubu 

   Meji‐meji t'o nyin o 

   Kabiycsile f 'Oba Kerubu 

   Kerubu on Serafu, 

   Kabiyesi f’Oba Kerubu.


6. Egbe Aladura mura 

   Kabiyesile f ’Oba Kerubu

   K’okan gbogbo wa n’irepo 

   Kabiyesile f’Oba Kerubu 

   K’e ranti ‘se t’o ran nyin 

   Kabiyesile f ’Oba Kerubu 

   Ori Karun iwe Jakobu 

   Kabiyesile f ’Oba Kerubu.


7. Egbe Bibeli e mura 

   Kabiyesile f ’Oba Kerubu 

   K'e n'ife lopolopo 

   Kabiyesile f’Oba Kerubu 

   Awamaridi l’o je 

   Kabiyesile f ’Oba Kerubu 

   Eko ijinle l’airi 

   Kabiyesile f'Oba Kerubu.


8. Jah Jehovah, Oba wa 

   Kabiyesile f ’Oba Kerubu 

   Olorun ti ko l’opin 

   Kabiyesile f ’Oba Kerubu 

   Alfa ati Omega 

   Kabiyesile f ’Oba Kerubu 

   Korin Halle! Halleluyah 

   Kabiyesile f ‘Oba Kerubu.


9. Serafu npe Kerubu

   Kabiyesile f ’Oba Kerubu 

   Kerubu npe Serafu

   Kabiyesile f 'Oba Kerubu

   Ogo fun Baba l'oke

   Kabiyesile f ’Oba Kerubu

   Ogo fun Metalokan 

   Kabiyesile f’Oba Kerubu. Amin

English »

Update Hymn