HYMN 162

O. t. H. C. 519. 7s 6s (FE 181)
“Ongbe re ngbe akan mi bi ile gbigbe" 
- PS. 143:61. EMI Mimo sokale

   Fi ohun orun han

   K’o mu imole w'aiye

   Si ara enia,

   K’awa t‘a wa I'okunkun 

   Ki o le ma riran

   ‘Tori Jesu Kristi ku, 

   Fun gbogbo enia.


2. K’o fi han pe elese

   Ni emi nse papa

   K’emi k’o le gbeke mi, 

   Le Olugbala mi, 

   Nigbati a we mi nu 

   Kuro ninu ese 

   Emi o le fi ogo,

   Fun Eni-Mimo na.


3. K‘o mu mi se aferi 

   Lati to Jesu lo;

   K'o joba ni okan mi, 

   K’o so mi di mimo 

   Ki ara ati okan

   k’o dapo lati sin 

   Olorun Eni-Mimo 

   Metalokan soso. Amin

English »

Update Hymn