HYMN 165

8.7 (FE 184)
“Tani enyin o ha fi Olorun wa?” 
- Ise 40:251. OLUWA Agbara fohun 

   Bi ara loke Sinai

   Awon Angeli gbohun Re, 

   Nwon si gbon fun iberu.


Egbe: lpe ndun, Angeli ho 

      Halleluya! l’orin won 

      O npada bo ninu ogo 

      Lati wa gba ijoba.


2. Jesu Oluwa mbo wa, 

   E jade lo pade Re 

   Opo yio kun fun ayo 

   Opo fun ibanuje. 

Egbe: lpe ndun...


3. OJO ‘binu, ojo eru

   T'aiye t‘orun yio fo-lo 

   Kini elese yio se

   Le yoju ni ojo na? 

Egbe: lpe ndun...


4. Adun aiye ti buse 

   Mura, Egbe Serafu; 

   Olukore fere de, 

   Alikama ni tire. 

Egbe: lpe ndun...


5. Mase gbekele aiye 

   Ore aiye a fo lo 

   Enit‘o gb’aiye m‘aiya 

   Y'o gun s’ebute ofo.

Egbe: lpe ndun...


6. Oluwa m‘awon Tire 

   O ti se won l’ayanfe 

   Awon ti ko sin Jesu 

  Ni yio jebi nikehin. 

Egbe: lpe ndun...


7. ‘Gbat'ipe ‘kehin ba dun 

   Jewo wa Oba Ogo

   Nipa ore-ofe Re

   Ki a le ba O gunwa.

Egbe: lpe ndun, Angeli ho 

      Halleluya! l’orin won 

      O npada bo ninu ogo 

      Lati wa gba ijoba. Amin

English »

Update Hymn