HYMN 201

C.M.S.87 H.C.86 P.M (FE 220)
"E je ki a lo si Betlehem tara, ki a le
ri ohun ti o se" - Luku 2:151. WA, enyin oloto,

   L'a yo at'isegun,

   Wa k'a lo, wa ka lo si Betlehem,

   Wa ka lo wo O!

   Oba awon Angel.

Egbe: E wa ka lo juba Re,

      E wa ka lo juba Re,

      E wa k' a lo juba

      Kristi Oluwa.


2. Olodumare ni,

   Imole Ododo,

   Ko si korira inu Wundia;

   Olorun papa ni,

   Ti a bi, t'a ko da.

Egbe: E wa ka lo juba Re...


3. Angeli, e korin,

   Korin itoye Re;

   Ki gbogbo eda orun si gberin: 

   Ogo f’ Olorun 

   L’oke orun l'ohun:

Egbe: E wa ka lo juba Re...


4. Nitoto, a wole,

   F'Oba t’ a bi loni:

   Jesu lwo li awa nfi ogo fun, 

   ‘Wo Omo baba,

   T’o gbe ara wa wo!

Egbe: E wa ka lo juba Re,

      E wa ka lo juba Re,

      E wa k' a lo juba

      Kristi Oluwa. Amin

English »

Update Hymn