HYMN 259

C.M.S.175 H.C 169 8s 7s 11 (PE 279)
"Enikeni ti o ba si ki o gba omi iye 
na Iofe” - Ifi. 22:171. OTOSI elese, e wa

   Wa ni wakati anu

   Jesu setan lati gba nyin

   O kun f’anu at’ife

   O si le se, O mura tan, ma foiya.


2. Enyin alaini, e wa gba 

   Ogo Olorun l’ofe 

   ‘Gbagbo toto, ‘ronu toto 

   Or’ofe ti o nfa wa

   Wa ‘do Jesu, alaini owo 

   sa wa ra.


3. Ma je k’okan nyin da nyin ro 

   Mase ro ti aiye nyin
 
   Gbogbo yiye t’o mbere ni

   Ki e sa mo aini nyin

   ‘Yi l‘o fun nyin; tansan 

   Emi l‘okan.


4. Enyin t’eru npa, t’are mu, 

   T’e sonu t‘e si segbe

   Bi e duro tit’ eo fi san

   E ki yio wa rara

   F’elese ni, On ko wa f’olododo.


5. Olorun goke l‘awo wa

   O nfi eje Re bebe

   Gbe ara le patapata

   Ma gbekele ohun mi 

   Jesu nikan l'o le elese l’ore.


6. Angeli at’ awon mimo 

   Nkorin ‘yin Od’agutan 

   Gbohungbohun Oruko Re

   Si gba gbogbo orun kan 

   Halleluya! elese le gberin na. Amin

English »

Update Hymn