HYMN 336

(FE 359)
H.C. 208 t. H.C 2nd Ed.273. L.M
“Mo mo pe Oludande mi mbe"
- John 19:251. MO mo p‘Oludande mi mbe' 

   Itunu nla l’eyi fun mi

   O mbe, Enit’o ku lekan

   O mbe, Ori iye mi lai.


2. O mbe, lati ma bukun mi 

   O Si mbebe fun mi l'oke 

   O mbe, lati ji mi n'iboji 

   Lati gba mi la titi lai.


3. O mbe, Ore korikosun 

   Ti y’o pa mi mo de opin 

   O mbe, emi o ma korin 

   Woli, Alufa, Oba mi.


4. O mbe, lati pese aye

   Y’o si mu mi de ‘be l'ayo 

   O mbe, ogo l’oruko Re 

   Jesu, okan na titi lai.


5. O mbe, mo bo low'aniyan

   O mbe, mo bo lowo ewu

   A! ayo l’oro yi fun mi,

   ‘Mo mo p'Oludande mi mbe. Amin

English »

Update Hymn