HYMN 340

N.M.H B. 211 (FE 363)1. O SUN ninu ‘boji 

   Olugbala mi

   O duro d’ojo na 

   O Si jinde.


Egbe: Lati 'boji O jinde

      PeIu ‘segun Iori ota Re

      O jinde I'asegun Iati nu boji 

      O wa lai lati b’awon

      Tire joba

      O jinde, O jinde

      Halleluya, Kristi jinde.


2. Nwon nso ‘boji lasan 

   Olugbala mi,

   Nwon f’ote te lasan 

   Oluwa mi.

Egbe: Lati 'boji O jinde...


3. lku ko n’ipa mo 

   Olugbala mi

   O si boji sile 
  
   Oluwa mi.

Egbe: Lati 'boji O jinde

      PeIu ‘segun Iori ota Re

      O jinde I'asegun Iati nu boji 

      O wa lai lati b’awon

      Tire joba

      O jinde, O jinde

      Halleluya, Kristi jinde. Amin

English »

Update Hymn