HYMN 354

H.C. 403 7s. 6s. (FE 377)
OJO AWON ENIA MIMO 
"Titobi at iyanu ni ise Re, Oluwa Olorun
Olodumare: ododo ati otito li ona Re,
Iwo Oba awon enia mimo" - Ifi. 15:31. F‘AWON Ijo ti nsimi 

   Awa ijo t‘aiye

   A f’iyin gbogbo fun o 

   Jesu olubukun 

   Oluwa, o ti segun

   Ki nwon ba le segun 

   ‘Mole ade ogo won 

   Lat‘odo re wa ni.


ST. ANDREW

2. A yin o fun 'ranse re

   Ti o ko j’ipe re

   T’o mu arakunrin re, 

   Wa, lati ri Kristi

   Pese okan wa sile,

   K‘a s‘ona lodun yi,

   K‘a m‘awon ara wa wa 

   Lati ri bibo Re.


ST. THOMAS

3. A yin O, fun ‘ranse Re 

   T'isiyemeji re,

   F'ese ‘gbagbo wa mule 

   T'o so fi ‘fe Re han 

   Oluwa, f ’alafia 

   F’awon ti nreti Re

   Jek’ a mo O lotito 

   L‘enia at’ Olorun.


ST. STEFANU

4. A yin O, fun ‘ranse Re, 

   Ajeriku ‘kini

   Eni, ninu wahala

   T‘o nkepe Olorun 

   Oluwa, b’o ba kan wa, 

   Lati jiya fun O 

   L’aiye, je k‘a jeri Re, 

   L’orun, je k'a gb’ade.


ST. JOHANU ONIHINRERE 

5. A yin O, fun ‘ranse Re, 

   L'erekusu Patmo

   A yin O, f’eri toto

  Ti o je nipa Re

   A yin O fun iran na 

  Ti o fi han fun wa

   A o fi suru duro

   K’a le ka wa mo won.


OJO AWON OMO...TI A PA 

6. A yin O, f'awon ewe 

   Ajeriku mimo

   A si mimo

   A si won l‘owo ogun 

   Lo sibi isimi

   Rakelieli, ma sokun mo 

   Nwon bo lowo ‘rora 

   F’okan ailetan fun wa 

   K‘a gb‘ade bi tiwon.


IYIPADA TI ST. PAUL

7. A yin O, fun imole 

   At'ohun lat’orun

   A si yin O, fun iran 

   Ti abinuku ri

   Ati fun ‘yipada re 

   A fi ogo fun O

   Jo, tan ina Emi Re 

  Sinu okunkun wa.


ST. MATTIA

8. Oluwa, lwo t’o wa 

   Pel'awon t’o pejo 

   lwo t’o yan Mattia 

   Lati ropo Juda 

   A‘mbe O, gba Ijo Re 

   Lowo eke woli 

   Rant‘ileri Re, Jesu 

   Pelu ‘jo Re dopin.


ST. MARKU

9. A yin O fun ‘ranse Re, 

   T‘lwo f'agbara fun 

   Enit’ ihinrere Re,

   Mu orin ‘segun dun 

   Ati n’nu ailera wa, 

   Jo je agbara wa

   Je ka s‘eso ninu Re, 

   lwo Ajara wa.


ST. FILIPPI ATI ST. JAKOBU

10. A yin O fun ‘ranse Re, 

    Filippi amona

    Ati f‘arakonrin Re,

   Se wa l'arakorin 

   Masai je k‘a le mo O, 

   Ona, lye, Ooto

   K'a doju ko idanwo 

   Titi ao fi segun.


ST. BARNABA

11. A yin O, fun Barnaba, 

   Eni't ife re mu

   K‘o ko ‘hun aiye sile 

   K'o wa ohun orun

   Bi aiye ti n gbile si,

   Ran emi Re si wa 

   Ki itunu Re toto 

   Tan bo gbogbo aiye.


ST. JOHANU BAPTISTI

12. A yin O f’Onibaptis, 

    Asaju Oluwa

    Elija toto ni ‘se

    Lati tun ona se

    Woli to ga julo ni

    O ri owuro Re

    Se wa l'alabukun fun, 

    Ti nreti ojo re.


ST. PETERU

13. A yin O, fun‘ranse Re; 

   Ogboiya ninu won

   O subu nigba meta

   O ronupiwada 

   Pelu awon alufa

   Lati toju agbo

   Si fun won ni igboiya 

   At’itara pelu.


ST. JAKOBU

14. A yin O, fun ‘ranse re 

    Eniti Herod pa

    O mu ago iya Re

    O mu oro Re se

    K’a ko iwara sile 

    K’a fi suru duro 

    K’a ka iya si ayo 

    B'O ba fa we mo O.


ST. MARTOLOMEU

15. A yin O, fun ‘ranse Re 

    Eni oloto ni

    Enit’oju Re ti ri

    Labe ‘gi opoto 

    Jo, se wa l’ailetan 

    lsraeli toto 

    Ki O le ma ba wa gbe 

    K'O ma bo okan wa.


ST. MATTEU


16. A yin O, fun‘ranse re, 

    T'o so ti ibi Re;

    To ko‘hun aiye sile 

    T’o yan ona iye

    Jo, da okan wa nide 

    Lowo ife owo 

    Je ka le je ipe Re 

    K'a nde ka tele O.


ST. LUKU

17. A yin O, f'onisegun 

    Ti ihinrere re

    Fi O han b’Onisegun 

    At‘Abanidaro

   Jo, f'ororo iwosan

   Si okan gbogbo wa, 

   At' ikunra ‘yebiye 

   Kun wa nigbagbogbo.


ST. SIMONI ATI ST. JUDA

18. F’awon iranse Re yi 

    A yin O, Oluwa

    Ife kanna l’o mu won

    Lati gb’ona rnimo 

    Awa iba le jo won 

   Lati gbe Jesu ga 

   Ki ife so wa sokan

   K'a de ibi isimi.


IPARI (GENERAL ENDING)

19. Apostle, Woli, Martyr 

   Awon egbe mimo 

   Nwon ko d'ekun orin won 

   Nwon wo aso ala 

   F’awonyi t'o ti koja

   A yin O, Oluwa; 

   A o tele ipase won 

   A o si ma sin O.


20. lyin f'Olorun Baba 

    At‘Olorun Omo 

    Olorun Emi Mimo 

    Metalokan Mimo 

    Awon ti a ra pada, 

    Y‘o teriba fun O

   Tire l'ola, at’ipa 

   At’ogo, Olorun. Amin

English »

Update Hymn