HYMN 507

H.C. 300 8s 4s (FE 535) 
"Oluwa ni Oluso Agutan mi"
- Ps. 23:11. KERUBU pelu Serafu

   Ki yio si nkan

   B'esu gbe tasi re si wa 

   Ki yio si nkan

   Maikel Mimo, Balogun wa, 

   Y'o fo 'tegun esu tutu

   Esu y’o wole lese wa

   Ko le si nkan.


2. Asiwaju e ma beru

   Ki y’o si nkan

   Gbati Jesu wa pelu wa 

   Ki yio si nkan

   Sa gbadura, Asiwaju 

   Oke nla yio di petele 

   Aiye ko le ri wa gbe se 

   Ko le si nkan.


3. Egbe Aladura mura,

   Ki yio si nkan

   Jesu y'o di nyin l’amure

   Ki yio si nkan

   E gbe ida ‘segun soke, 

   Kil'ohun ti mba nyin l‘eru? 

   Esu ko le ri wa gbe se,

   Ki yio si nkan.


4. Egbe Baba nla mejila 

   Ki yio si nkan

   Egbe F‘ogo‐Olorun-han 

   Ki yio si nkan

   E ma foiya, e ma s’ojo 

   Te siwaju larin ogun 

   Jesu y'o fun wa n‘isegun 

   Ki yio si nkan.


5. Egbe Mary, Egbe Martha, 

   Ki yio si nkan

   Egbe Dorcas, Egbe Esta 

   Ki yio si nkan

   Korin Ogo s'Olorun wa, 

   E ho s‘Olorun Daniel 

   Halle, Halle, Halleluyah! 

   Ko le si nkan.


6. Egbe Akorin e mura, 

   Ki yio si nkan 

   Aladura at'Afunpe 

   Ki yio si nkan

   Mura lati korin Mose

   K'e yin Odagutan logo 

   K’a jumo ko Halleluyah 

   Ko le si nkan.


7. Kerubu pelu Scrafu

   Ki yio si nkan 

   B‘iku npa lotun pa losi

   Ki yio si nkan

   Bi Shadraki Mesaki ati 

   Abednigo ninu ina 

   Ina esu ko le jo wa

   Ko le si nkan.


8. Ogo ni fun Baba l’oke 

   Ki yio si nkan

   Ogo ni fun Omo l’oke 

   Ki yio si nkan

   Ogo ni fun Emi Mimo 

   Ogo ni fun Metalokan 

   Lagbara Olodumare 

   Ko le si nkan. Amin

English »

Update Hymn