HYMN 738

(FE 764)
"E ma yo ti enyin ti iwariri" - Ps.2:111. GBOGBO araiye eyo )

   A tun r’onise kan gba) 

   Mose Orimolade Tunolase) -2ce 

Egbe: Awa ndupe awa nfi yin

     F’OIorun t’o ran Mose si wa.


2. Mary njo, Marta nyo )

   Ara ise Moses ni )

   Nwon jise na fun gbogbo agbaiye ) - 2ce 

Egbe: Awa ndupe...


3. Johannu, Jakobu, Fillipi ) 

   Thomas jise, peter, Anderu)

   Nwon jise na fun gbogbo agbaiye ) - 2ce

Egbe: Awa ndupe awa nfi yin

     F’OIorun t’o ran Mose si wa. Amin

English »

Update Hymn