HYMN 772

772. C.M.S 526 7s (FE 805)
“Oluwa, On [1' o lo saju re 0n yio
pelu re “ - Deut. 31:81. K’OLORUN so wa, k’a tun pade!

  Ki imoran Re gbe wa ro,

  K’o ka wa mo agutan Re,

  K’Olorun so wa k’a tun pade!

Egbe: K'a pade, k'a pade!

     K'a pade, niwoyi amodun

     K’a pade, k’a pade,

     K’Olorun so wa k’a tun pade.


2. K’Olorun so wa k’a tun pade! 

   K’o f’iye Re dabobo wa,

   K’o ma pese fun aini wa 

   K’Olorun so wa k’a tun pade!.

Egbe: K'a pade...


3. K’Olorun so wa, k’a tun pade! 

   Nigbat’ewu ba yi wa ka

   K’O fowo ‘fe Re gba wa mu, 

   K’Olorun so wa, k’a tun pade! 

Egbe: K'a pade...


4. K’Olorun so wa, k’a tun pade! 

   K’o fi ife re rado bo wa,

   K’o pa oro iku fun wa,

   K’Olorun so wa k’a tun pade! 

Egbe: K'a pade, k'a pade!

     K'a pade, niwoyi amodun

     K’a pade, k’a pade,

     K’Olorun so wa k’a tun pade. Amin

English »

Update Hymn