HYMN 793

Tune: 8s 7s
“Oba ti kii ye majemu”1. JESU nikan ni a nwasu 

Jesu nikan l’a n rohin 

Awa yoo gbe Jesu soke 

Oun nikan l‘awa n fe ri.

Egbe: Jesu nikan Jesu nikan 

Jesu nikan l’orin wa 

Olugbala, Oluwosan

Oba ti n bo leekeji.


2. Jesu ni Olugbala wa,

O ru gbogbo ebi wa 

Ododo Re l‘O gbe wo wa 

O n s' agbara wa d’otun.

Egbe: Jesu nikan...


3. Jesu l’o n so wa di mimo 

T'o n we abawon wa nu 

O n segun ese at’ara 

Nipa iranwo Emi.

Egbe: Jesu nikan...


4. Jesu ni Oluwosan wa 

O ti ru ailera wa 

Nip’agbara ajinde Re 

A ni ilera pipe.

Egbe: Jesu nikan...


5. Jesu nikan l’agbara wa 

   Agbara Pentikosti

   Joo, da agbara yii iu wa 

   F’Emi Mimo Re kun wa.

Egbe: Jesu nikan...


6. Jesu ni awa n duro de

   A n reti ohun ipe 

   ‘Gba t'O ba de Jesu nikan 

   Yoo je orin wa titi.

Egbe: Jesu nikan Jesu nikan 

     Jesu nikan l’orin wa 

     Olugbala, Oluwosan

     Oba ti n bo leekeji. Amin

English »

Update Hymn