HYMN 808

(FE 843)
“E pese okan nyin sile” - 1Sam. 7:31. ENYIN araiye gbo

   igb’aiye ku si dede

   E jek’ a sin Jesu k’aiye to lo

   E ba je k'a kole, ile ayo si oke 

   K’a mase k‘abamo ni igbehin o. 

Egbe: Olu se wa ye, jowo wa 

      se wa ye f'orun, - 2ce

      K‘a Ie gbo ohun ni pe,

      O seun

      K’a Ie sin O loke o, Oba wa.


2. Enit' o ba l’eti k’o lo yi ‘wa 

   re pada

   K'o lo mura si ‘se rere ise 

   Ekan t'aiye ba bo, ko tun si 

   atunse mo o,

   E jek’a ronu o, k‘aiye to lo.

Egbe: Olu se wa ye...


3. E jek'a sa f'aiye, ko tun 

   s’adun ninu re

   E je k’a dojuko ile orun 

   Ofo Ii o gbamu, enti’o 

   waiye m'aiya

   E jek'a f’aiye ‘le ka sin Jesu.

Egbe: Olu se wa ye...


4. Eda t’o wa s'aiye, wa se wa 

   ye fun orun

   Jeki a sin O o b'o ti to 

   Nigbat' aiye ba bo, ko tun

   si atunse mo o

   Jek' a ba O gbe po n’ile orun.

Egbe: Olu se wa ye, jowo wa 

      se wa ye f'orun, - 2ce

      K‘a Ie gbo ohun ni pe,

      O seun

      K’a Ie sin O loke o, Oba wa. Amin

English »

Update Hymn