HYMN 831

C.M.S 401 S. 31 3.10s (FE 868) 
“A se bi o ti tan aye si mbe nile sibe”
- Luku 14:221. A YE si mbe ‘ile Odagutan 

Ewa ogo re npe o pe “Ma bo” 

Wole, wole, wole nisisiyi 

Ewa ogo Re npe o pe ma bo.


2. Ojo lo tan, orun si fere wo 

Okunkun de tan mole nkoja lo 

Wole, wole, wole nisisiyi 

Ewa ogo Re npe o pe ma bo.


3. Ile iyawo na kun fun ase! 

Wole, wole, to Oko ‘yawo lo 

Wole, wole, wole nisisiyi 

Ewa ogo Re npe o pe ma bo.


4. Aye si mbe, ilekun si sile 

Ilekun ife iwo ko pe ju 

Wole, wole, wole nisisiyi 

Ewa ogo Re npe o pe ma bo.


5. Wole, wole tire ni ase ni

Wa gb’ebun ‘fe aiyeraiye lofe! 

Wole, wole, wole nisisiyi 

Ewa ogo Re npe o pe ma bo.


6. Kiki ayo lo wa nibe wole! 

Awon Angeli npe o fun ade 

Wole, wole, wole nisisiyi 

Ewa ogo Re npe o pe ma bo.


7. L’ohun rara n'ipe ife na ndun 

Wa, ma jafara, wole ase na 

Wole, wole, wole nisisiyi 

Ewa ogo Re npe o pe ma bo.


8. O nkun! Onkun! ile ayo na nkun

Yara mase pe, ko kun ju fun o

Wole, wole, wole nisisiyi 

Ewa ogo Re npe o pe ma bo. 


9. K'ile to su ilekun na le ti! 

   Ghana o k’abamo “O se!

   O se!

   O se! Ose! ko s’aye mo,

   O se! 

   Ewa ogo Re npe o pe ma bo. Amin

English »

Update Hymn