HYMN 260

C.M.S.176 H.C 170 7s (FE 230)
"Nitori kini enyin o se ku, ile 
Israeli” - Ex. 33:111. ELESE, e yipada

   Ese ti e o fi ku? 

   Eleda nyin lo mbere 

   T’o feki e ba On gbe 

   Oran nla ni o mbi nyin 

   lse owo Re ni nyin

   A! enyin alailope

   E se t’e o ko ‘fe Re.


2. Elese, e yipada,

   Ese ti e o fi ku,

   Olugbala ni mbere 

   Enit’ o gb'emi nyin la; 

   Iku Re y’o j'asan bi?

   E o tun kan mo ‘gi bi? 

   Eni’rapada, ese

   Ti e o gan ore Re?


3. Elese, e yipada

   Ese ti e o fi ku?

   Emi Mimo ni mbere

   Ti nf'ojo gbogbo ro nyin 

   E ki o ha gb'oro Re? 

   E o ko iye sile?

   A ti nwa nyin pe, ese 

   T’e mbi Olorun ninu?


4. Iyemeji ha nse nyin 

   Pe ife ni Olorun? 

   E ki o ha gb'oro Re 

   K’e gba ileri Re gbo 

   W’Oluwa nyin, lodo nyin

   Jesu nsun, w'omije Re 

   Eje Re pelu nke, pe

   'Ese ti e o fi ku? Amin

English »

Update Hymn