HYMN 313

C.M.S 213. H.C. 201 P.M. 10s
(FE 334)
Tune: Ma gbadura Emi mbebeITAN ORI AGBELEBU 
“Nwon o ma wo eniti a gun I’ oko." 
GETSEMANE

1. N’IWAIYA ‘jakadi/On 

nikan nja,

O nfe iranlowo/ sugbon ko ri.


2. B’ opsupa ti nwo/ l’or'oke Olifi.

Adura tani ngoke / loro yi?


3. Eje wo I’ eyiti / nro bi ojo, 

Lat’okan Re wa,“E/ ni

‘banuje?


4. lrora aileso/ mbe loju Re, 

Ojiya ti mbebe, / tan' lwo?


ONA IKANU (FE 335)


1. GBO b' o ti mba o so/ 

ro lokan re,

“Omo ti moku fun, / tele mi.


2. “Ki nma m'ago ti / Baba fun mi bi? 

‘Gbati mimu re je/ ‘gbala re?”


3. “A lu, a tuto si / a fi sefe, 

A na, a si de /l'ade egun.


4. “Mo nlo si golgota / nibe ngo ku, 

‘Tor’ife misi O, /Emi ni.”


ORO MEJE LORI AGBELEBU


1. A KAN mo ‘gi esin, / ko ke 'rora.


2. ‘Wo Orun mi, o le / wo okun bi? 

'Oro wo l‘o te/ nu Re wa ni?


3. "Baba, dariji won' / l’ adura Re, 

Baba si gbo bi / ti ma gbo ri.


4. Gbo bi ole ni ti/ ntoro anu, 

On se ‘leri Pa / radise fun.


5. lbatan at‘ Ore / rogba yika, 

Maria on Magdalen / r'opin re.


6. Meji ninu won di / tiyatomo,

Okan t' oro Re ; ti so d‘ okan.


7. Okunkun bo ile / osan d' oru, 

lseju koja b’ / odun pipo.8. Gbo 'gbe ‘rora lati / nu okun na, 

"Baba ‘Wo ko mi/ sile, ese?


9. A! ikosile nla! / iku egun,

Igbe kil’ eyi, / “Ongbe ngbe mi."


10. Gbo. “O ti pari” / ijakadi pin, 

lku at‘ ipoku / a se won.


11. “Baba, gba emi mi“ / l‘o wi kehin: 

Krist' Oluwa iye / O si ku. Amin


IKESI (FE 336)


1. OMO 'rora mi ti / mof' eje ra, 

   Mo gba o low’ esu / f’ Olorun.


2. "Wa, alare, wa f‘ ori / l’aiya mi, 

   Sa pamo so do mi, k' o simi.


3. ‘Wa s'odo Baba mi / wa laiberu, 

   Alagbawi re, / wa nitosi.


4. “Wa mu ninu ore-ofe Emi; 

   Emi ni ini re / “Wo t‘ emi. Amin

English »

Update Hymn