HYMN 426

C.M.S 302 H.C 278 7s. 6s (FE 449)
"Enyin ti gba emi isodomo nipa eyiti awa
fi nke pe, Abba Baba” - Rom. 8:151. lWO lsun imole

   Ogo ti ko l'okunkun 

   Aiyeraiye, titi lai 

   Baba Mimo, gbo tiwa.


2. Kanga iye ti nsan lai 

   lye ti ko l’abawon

   lye to ni irora 

   Baba Mimo, gbo tiwa.


3. Olubukun Olufe 

   Omo Re mbe O loke

   Emi Re nrado bo wa 

   Baba Mimo. gbo tiwa.


4. Y'ite safire Re ka 

   L'osumare ogo ntan

   O kun fun alafia 

   Baba Mimo, gbo tiwa.


5. Niwaju ‘te anu Re 

   L'awon Angeli npade 

   Sugbon wo wa lese Re 

   Baba Mimo, gbo tiwa.


6. Iwo a okan Re nyo 

   S'amusua t'o pada, 

   T'o mo ‘rin re lokere 

   Baba Mimo, gbo tiwa.


7. Okan ti nwa isimi

   Okan t’eru ese npa 

   B'om’ owo ti nke f 'omu

   Baba Mimo, gbo tiwa.


8. Gbogbo wa ni alaini 

   L’ebi, l’ongbe at‘are 

   Ko si ede f'aini wa 

   Baba Mimo, gbo tiwa.


9. Isura opolopo

   Ko lo kojo bi Oba? 

   Ainiye, aidiyele? 

   Baba Mimo, gbo tiwa.


10. ‘Wo ko da omo Re si 

    Omo Re kansoso na,

    Tit'O fi par‘ise Re,

    Baba Mimo, gbo tiwa. Amin

English »

Update Hymn